srendeelhuitrutr

Стандарди система менаџмента

Најбоље време да засадите дрво је било пре 20 година. Друго по реду најбоље време за то је управо сада.” (Кинеска изрека)

Имплементација стандарда

Имплементација, тј. увођење у систем и примена захтева стандарда у пословној пракси организације, по правилу, доводи до јачања постојећих тржишних позиција и истовремено отвара могућност учешћа на новим тржиштима, дугорочно јача конкурентност предузећа и усклађеност пословања са захтевима законске регулативе Републике Србије, ЕУ, Русије и др.
Наше консултантске услуге су усмерене на креирање решења које могу помоћи организацијама свих величина да своју пословну праксу ускладе са захтевима међународних стандарда (ИСО, ГФСИ и др.), стекну одговарајући сертификат и наставе рад уз континуирано побољшање усвојеног система менаџмента. Међународно препознати и признати сертификати, који долазе као резултат успешне имплементације стандардом захтеваних решења и процеса сертификације, организацијама омогућавају да јавности укаже на своју опредељеност ка професионализму, посвећеност непрекидном усавршавању својих односа са клијентима, партнерима и инвеститорима, и настојању да остваре и задрже престижан ниво професионалног кредибилитета у свим областима свог пословања.

Имплементацију изабраног међународног стандарда спроводе наши консултанти са дугогодишњим искуством, по следећим фазама:

 1. Снимак постојећег стања (инфраструктуре, документације…) и давање препорука за усаглашавање са захтевима жељеног стандарда и законске регулативе (ГАП анализа);
 2. Мапирање свих процеса у организацији;
 3. Формирање тима за имплементацију и почетна обука за разумевање захтева стандарда;
 4. Дефинисање нацрта документованих информација на основу интервјуа са запосленима;
 5. Усаглашавање документованих информација;
 6. Израда радне верзије документације;
 7. Усаглашавање радне верзије документације са представницима клијента;
 8. Израда коначне верзије документације према захтевима примењених стандарда и праксе;
 9. Обука представника клијента за примену усаглашене документације;
 10. Обука тима за интерне провераваче;
 11. Техничка подршка тиму за интерну проверу у току спровођења прве интерне провере (обука кроз практичан рад, формирање плана провере, чек-листи и др);
 12. Спровођење интерне провере и дефинисање и реализација корективних мера;
 13. Учествовање у преиспитивању од стране руководства и дефинисању мера за континуирано побољшање имплементираног система менаџмента;
 14. Провера функционисања уведеног стандарда пре сертификације и реализација евентуалних допуна на основу захтева оцењивача након аудита.

Консултантске услуге пружамо на пољу следећих међународних стандарда и система:

 • ИСО 9001 (Системи менаџмента квалитетом)
 • ИСО 14001 (Системи менаџмента животном средином)
 • ИСО 45001 (Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду)
 • ИСО/ИЕЦ 27001 (Системи менаџмента безбедношћу информација)
 • ИСО/ИЕЦ 20000 (Системи менаџмента (ИТ) услугама )
 • ИСО 26000 (Смернице о друштвеној одговорности)
 • ИСО 13485 (Медицинска средства - Системи менаџмента квалитетом)
 • ИСО 22716 (Добра произвођачка пракса (ГМП) у козметици)
 • ХАЦЦП (Систем безбедности хране према Цодеџ Алиментариус-у (ЦАЦ/РЦП 1-1969, Рев. 4-2003))
 • ИСО 22000 (Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за сваку организацију у ланцу хране)
 • ФССЦ 22000 (Системи менаџмента безбедношћу хране – према ИСО 22000, ИСО 9001, за област примене релевантни претходно потребни програми (ПРП) и додатни захтеви ФССЦ 22000)
 • ИФС Food (Међународни стандард за контролу квалитета и безбедност хране)
 • ИФС Logistics (Стандард за ревизију логистичких услуга у односу на квалитет и безбедност производа)
 • БРЦ Food Safety (Глобални стандард за безбедност хране)
 • БРЦ Packaging Materials (Глобални стандард за амбалажне материјале за паковање хране, козметичких производа и сл.)
 • ГЛОБАЛГ.А.П. (Међународни стандард за Добру пољопривредну праксу)
 • ГРАСП (ГЛОБАЛГ.А.П. - Процена ризика у социјалној пракси)
 • Organic production (Органска производња)
 • ФСЦ ЦоЦ (Систем наџорног ланца од шума којима се одговорно газдује до готовог производа дрвопрерађивачке индустрије, дрвне индустрије и трговине, папирне индустрије и трговине, издавачких кућа и штампарија)
 • ИАТФ 16949 (Системи менаџмента квалитетом у аутомобилској индустрији)
 • ИСО 3834 (Систем управљања процесима производње заваривањем)
 • ИСО/ИЕЦ 17020 (Оцењивање усаглашености - захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање)
 • ИСО/ИЕЦ 17025 (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање)

Посебно о ГФСИ стандардима - Стандардима Глобалне иницијативе за безбедност хране

Међународно признати стандарди које одобрава или признаје и ГФСИ (Глобал Фоод Сафетy Инитиативе - Глобална иницијатива за безбедност хране), а које је “СИМ ЦЕРТ” уврстио у своју понуду пружања консултантских услуга за имплементацију су: ФССЦ 22000, ИФС Фоод, БРЦ Фоод Сафетy , БРЦ Пацкагинг Материалс ГЛОБАЛГ.А.П. Пружањем консултантских услуга за имплементацију ових стандарда, помажемо Вама и мрежи Ваших добављача да усвојите највише стандарде за безбедност хране и будете усаглашени са захтевима купаца.

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА - Organic production

Органска пољопривредна производња представља производњу здравствено безбедне, квалитетне хране на еколошки одржив начин.

Циљ органске пољопривреде је да унапреди здравље и продуктивност узајамно зависних заједница, живота земљишта, биљака, животиња и људи. То значи: коришћење природних ресурса на одржив начин, развој органске пољопривреде уз очување еко-система, одржавање и повећање плодности земљишта, као и смањење свих облика загађења. Методе органске производње подразумевају примену природних поступака и супстанци, а ограничавају или потпуно елиминишу употребу синтетизованих средстава. У складу са националним законодавством, контролу и сертификацију спроводе сертификационе куће овлашћене од стране надлежног министарства Републике Србије у складу са Законом о органској производњи и припадајућим правилницима за вршење послова контроле и сертификације у органској производњи и акредитоване за обављање послова сертификације производа у органској производњи од стране Акредитационог тела Србије.
Наши компетентни консултанти Вас могу упутити на који начин да дођете до Вашег Сертификата о органској производњи (Certificate of Organic production).

Одржавање система

“СИМ ЦЕРТ” д.о.о нуди могућност одржавања већ уведеног система менаџмента, према Вашим потребама, а у сарадњи са Вашим тимом за квалитет.

Неке од основних активности које обављамо за Вас су:

 • Ревизија документације система менаџмента и континуирано усаглашавање са важећом законском регулативом и најновијим издањима међународних стандарда,
 • Обука новозапослених за примену и одржавање уведеног система менаџмента,
 • Анализе података добијених применом система менаџмента,
 • Спровођење интерних провера система менаџмента,
 • Саветовање и учествовање у дефинисању корективних и превентивних мера,
 • Провере (аудит) Ваших добављача, партнера и осталих других страна,
 • Анализа задовољства корисника/купаца,
 • Консултовање и учествовање приликом преиспитивања система менаџмента од стране руководства. Такође, нудимо и програме унапређења постојећих примењених решења (релевантне ГАП анализе постојећих решења и препоруке за општа унапређења, помоћ у унапређењу специфичних процеса, алата, техника и других решења, обуке и презентације са циљем подизања свести запослених о општим или појединачним областима из домена примењених стандарда и обуке о примени појединачних решења.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.