srendeelhuitrutr

Технички стандарди и прописи за изградњу и опремање објеката за прераду и складиштење хране

Најважнији корак у усаглашавању пословног система са системом квалитета је анализа постојећег начина пословања организације и њено поређење са захтевима стандарда. Резултат анализе (ГАП анализе) је листа активности које је неопходно реализовати да би се постојећи пословни систем организације усагласио са законском регулативом РС, ЕУ и др. и захтевима жељених стандарда.

„СИМ ЦЕРТ“ д.о.о., између осталог, пружа и консултантске услуге за израду Студије изводљивости усаглашености производног система наручиоца посла са законском регулативом и стандардима за безбедност хране, заштите животне средине, безбедности и здравља на раду.

Циљ израде Студије изводљивости је да наручиоцу посла пружи основу за усклађивање постојеће инфраструктуре, технологије производње, радних и хигијенских услова и др. са захтевима:

  1. законске регулативе Републике Србије, ЕУ регулативе и регулативе која се примењује на другим циљним тржиштима;
  2. међународних стандарда које инострани купци/прерађивачи, али и трговински ланци који послују и у Србији (Лидл, Делхаизе, МЕТРО, ИДЕА…), постављају као услов сарадње.

Обим студије изводљивости за усаглашавање објекта, опреме, технологије производње – примарне производње према законској регулативи Р.Србије / ЕУ и стандардима за безбедност хране, заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду, обухвата:
- Инфраструктурне услове (објекат, ближе окружење),
- Технолошке путеве сировине, амбалаже, готовог производа и запослених,
- Идентификацију и анализу опасности по безбедност хране (ЦЦП/ОПРП планови),
- Добра хигијенска / добра произвођачка пракса/добра пољопривредна пракса,
- Препоручене мере за евидентирање захтева и активности,
- Утицај инфраструктуре и радних процеса на главне аспекте животне средине,
- Управљање отпадом који настаје током радних активности,
- Услови инфраструктуре за адекватно спровођење мера за безбедност и здравље свих запослених и посетилаца,
- Усаглашеност опреме са стандардима за примену у прехрамбеној индустрији,
- Усаглашеност опреме са стандардима за безбедност у употреби (у складу са ЦЕ /ААА знаком усаглашености).

Извод из листе техничких стандарда и законске регулативе:

-Цодеџ Алиментариус (ЦАЦ/РЦП 1-1969, Рев. 4-2003)/ ИСО 22000/ ФССЦ 22000/ ИФС Фоод / БРЦ Фоод/ ИСО 14001/ИСО 45001/ГлобалГ.А.П.
-СРПС ЕН ИСО 12100 Безбедност машина - Општи принципи– Оцена ризика и смањење ризика
-Закон о безбедности хране
-Закон о ветеринарству
-Закон о угоститељству
-Закон о санитарном наџору
-Закон о предметима опште употребе
-Закон о заштити животне средине
-Закон о управљању отпадом
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
-Закон о заштити ваздуха
-Закон о метрологији
-Закон о безбедности и здрављу на раду
-Правилник о садржини и начину вођења Централног регистра објеката
-Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
-Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
-Правилник о условима хигијене хране
-Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет
-Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
-Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката
-Правилник о безбедности машина
- Правилник о хигијени хране у ЕУ
- Декларисање, презентација и рекламирање прехрамбених производа у ЕУ
- Регулатива ЕУ о информисању потрошача о храни
- Регулатива ЕУ о доброј произвођачкој пракси за материјале и предмете који долазе у додир са храном и др.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.